Mozes                                                                                                pagina 17

land

Weer wordt van een weerspannigheid bij het volk verhaald in Numeri en Deuteronomium.Na een pessimistisch verslag van verspieders over de bewoners van het land Kanaan mort het volk weer en wil terug naar Egypte. Mozes weet wederom een vertoornde JHWH tot vergeving te brengen, maar tegen de prijs dat pas over 40 jaar het beloofde land aan Israël en de dan levende generaties zal toevallen.

Buber kan hier nauwelijks de waarschijnlijkheid van een werkelijk historisch gebeuren uithalen. Hij vermoedt, dat de stammen gezien de overmacht aan tegenstanders ruim een generatie lang niet verder konden trekken.
De plaats waar zij lange tijd verbleven was Kadesj, een vrij vruchtbare landstreek waar de nomaden van Israel voor het eerst hun veeteelt met enige primitieve landbouw combineerden.
Het is ook hier, dat Kanaan aan het volk bewust is geworden als doel van zijn tocht, schrijft Buber. Daarna poogt hij in een subtiele en complexe redenering aannemelijk te maken dat Mozes in zijn roeping bij de doornstruik de belofte van het land Kanaan aan de vaderen gedaan al inderdaad - zoals in Exodus beschreven - mede als opdracht tot realisatie heeft meegekregen.

Buber veronderstelt, dat in deze prille begintijd van de opgevatte landbouw het Mozes is geweest, die de fundamenten heeft gelegd voor de bijbelse bepalingen inzake de landbouw, dit in tegenstelling tot wetenschappelijke opvattingen, die deze regels als na-Mozaisch bestempelen.
Buber richt zich dan op het jubeljaar en het sabbathjaar (Lev. 25). Met name hier komt tot uiting het streven - hier belichaamd in Mozes - om de in de woestijn gegroeide en ervaren eenheid en gelijkheid onder de volksgenoten te bewaren en een dam op te werpen tegen onrecht en sociale misstanden. Immers telkens in het zevende jaar moest het land braak liggen; het land kan dan rusten en de dan beschikbare vruchten zullen voor allen, mens en vee, zijn, allen hebben gelijkelijk toegang tot de voedende aarde.
En in het vijftigste jaar zullen zelfs ook alle verkopen ongedaan moeten worden gemaakt en zullen de verkochte landerijen weer naar het oorspronkelijke familiegoed terugkeren. Over al deze bepalingen zweeft als grondbeginsel de uitspraak van de Eeuwige, dat "het land is van Mij en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij" (Lev. 25, 23). Tevens weerspiegelt de vernieuwing van de braak liggende grond de vernieuwing van het volk in het herstel van de oorspronkelijke gelijkheid.

Buber citeert hier telkens autoriteiten, (die hij verder niet noemt, waarom eigenlijk niet),
die staven, dat deze bepalingen getuigen van een besef van eenheid, waarin het kosmische, het sociale en religieuze nog niet gescheiden zijn; een bepaling als die van het sabbathsjaar is dan eigenlijk vooral denkbaar in een tijd, waarin de Israëlitische stammen hun stadium van halfnomaden nog niet helemaal hadden verlaten en de landbouw, waarmee zij waren begonnen, nog niet tot het centrum van hun bestaan hadden gemaakt. Dat kan dus heel goed in de tijd van Kadesj zijn geweest.

In een pregnante zin vat Buber samen: de aan God gewijde tijden maken maken de volksgenoten altijd weer vrij en gelijk als in het begin.

Waar Buber niet expliciet op wijst is de ecologische intuitie, een weten omtrent de aarde, een weten dat nu in onze moderne landbouwmethoden bijna helemaal is weggezakt (maar de laatste tijd weer wat lijkt op te duiken). Ook landbouwgrond heeft zijn sabbath nodig en het zou mij niet verbazen als dit ook wetenschappelijk aannemelijk zou zijn gemaakt: dat zo eens in de zeven jaar landbouwgrond in - ook in het belang van de mens - even bevrijd moet zijn van de gedreven bemoeienis van die mens.

Zijsprong: "Laat dan in de zevende maand op de tiende van de maand bazuingeschal weerklinken; op de Dag van de verzoening moet je de bazuin doen schallen in heel jullie land. Geef het vijftigste jaar een bijzondere wijding door in het land vrijheid af te kondigehn voor al zijn bewoners, een door de bazuin ingeluid jaar, een Joweel-jaar is het en moet het voor jullie zijn; ieder moet dan terugkeren naar zijn eigen grondbezit en ieder moet weer in zijn eigen familie terugkomen"(Lev. 25, 9-10)

Deze passage wekt bij mij allerlei utopische fantasieen, stel je voor, overal in het land klinkt het machtige geluid van bazuinen, overweldigende kopertonen overal in stad en land te horen, als signaal van een fundamentele bevrijding, een jaar lang, waarin knellende banden geslaakt worden, waar in een diep vertrouwen de gangbare gedreven arbeid wordt gestaakt en men zich overgeeft aan de loop der natuur. Het roept allerlei eschatologische beelden op van een wereld van diepgaande vrede, verzoening en viering. Imagine...
Is er een tijd geweest waarin Israel zich echt aan dit jubeljaar heeft gehouden en hoe zal men dit dan ervaren hebben?
En stel dat je het weer zou invoeren, b.v. alleen voor de landbouw, of stel je voor, helemaal, - ondenkbaar, maar voorstelbaar - hoe zou dat zijn; het lijkt wel totaal onhaalbaar, maar stel je voor…

En stel, dat je ook weer zeven maal zeven maal zeven jaar - 343 - voorbij laat gaan en dan een soort jubel-halve eeuw instelt…

Er bestaat ook het idee, dat na zes milennia een sabbath-milennium aanbreekt: de messiaanse tijd. Ik laat hier een citaat volgen van de website van R. Avraham Sutton:

The six days of Creation followed by a Sabbath serve as a template or blueprint for what is known as the 6000 years of history followed by the Great Sabbath (Sanhedrin 97a). Right now, according to the Biblical calendar that has been kept by the Jewish people for millennia, we are in the year 5762, that is, 762 years into the 6th Millennium, 238 years before its conclusion and the advent of the 7th Millennium. The 6th Millennium corresponds to the 6th day of Creation and the 7th Millennium corresponds to the first Sabbath.
Biblical Years Common Era

5000 1240 C.E
5250 1490 C.E.
5500 1740 C.E.
5750 1990 C.E.
6000 2240 C.E.

Everybody knows that the year 1900 C.E. was the beginning of the 20th Century. Similarly, the year 2000 C.E. marks the beginning of the 21st Century. In the same way, the above table begins with the Biblical year 5000 which marked the beginning of the 6th Millennium. That year corresponded to the year 1240 of the Common Era. [We are not concerned here with why they correspond, just with the fact that they do.]

The table then jumps 250 years to the Biblical year 5250 (one-quarter of the way into the 6th Millennium) which corresponded to the year 1740 C.E. Another 250 years brought us to the year 5500 (half-way into the 6th Millennium), corresponding to the year 1740 C.E. Another 250 years brought us to the year 5750 (three-quarters into the 6th Millennium), corresponding to the year 1990 C.E. As of this writing (January 2002), that was 12 years ago. That leaves us exactly 238 years until the year 6000, the beginning of the 7th Millennium.
Or does it?

Our tradition states that each millennium, that is, each 1000 year period of history, is like a "cosmic day" made up of 24 "cosmic hours." In other words, if 24 hours on the "cosmic clock" correspond to one "cosmic day," then each 6 hour segment corresponds to 250 years.
Biblical Years Common Era Cosmic Clock

5000 1240 C.E. 6:00 p.m. ("evening")
5250 1490 C.E. 12:00 p.m. ("midnight")
5500 1740 C.E. 6:00 a.m. ("dawn")
5750 1990 C.E. 12:00 a.m. ("noon")

According to the Jewish Calendar, we are more than three-quarters through the 6th Millennium, in the last home-stretch of history, racing to the Great Sabbath. This fact alone gives us tremendous insight into the events of our time. Jewish communities the world over have always "welcomed the Sabbath" early, before sunset every Friday.

This itself follows upon intense preparations for the Sabbath that begin on Wednesday and Thursday, and intensify throughout Friday morning and afternoon. Then, as the sun begins to set, all preparations cease. Whether we are ready or not, the light of the Sabbath enters and permeates the world. Time, space and consciousness are uplifted with a taste of the Great Sabbath.

This weekly cycle of six days building up to and culminating in a seventh is a miniature of the millennial cycle of six thousand years building up to and culminating in the Great Sabbath. Just as preparations intensify as the weekly Sabbath approaches, so history begins to intensify and accelerate as the Great Millennial Sabbath approaches. And more importantly, just as the Jewish people collectively welcome the Sabbath before sundown every Friday, so we are promised that the light of the Great Sabbath will enter and permeate the world way before the year 6000 (2240 C.E.).

This is the meaning of the following prophetic passage in which the Zohar (1:117a) likens the acceleration of the final stages of history to the onset of the Shabbat:
In the 600th year of the 6th millennium (5600 = 1840 C.E.) the gates of supernal wisdom above together with the wellsprings of wisdom below will be opened up and the world will prepare to usher in the 7th millennium. This is symbolized by a man who begins preparations for ushering in the Shabbat on the afternoon of the 6th day.

Just as the Jewish people have traditionally hurried to get everything done before Shabbat, so the world itself is moving faster before the onset of the Great Shabbat.

Surely, then, we are living at a crucial stage in history. Major events and major historical processes are taking place all around us and before our eyes at closer intervals and ever increasing rates. According to the "Cosmic Clock" we have passed "high noon" of the 6th Millennium. This means that we have entered and are living through an important "culminating" stage in the history of the world.

Similar to the last scenes of a movie or play, this last stage of history will see all the "threads" of the Historical Drama come together. In Aramaic this stage is called Ikveta d'Meshicha, the Footsteps or Heels of the Messiah. In English, it is called "the Pre-Messianic Era."

As we have said, according to the Torah, history is a great Messianic Drama that leads to a rendezvous with G-d, specifically, with greater and greater revelations of the G-dly Unity that underlies all existence. This rendezvous is called "the World-to-Come" and "the Great Sabbath." It is the goal of the historical process, the end of history as we know it, the beginning of a whole new world, an eternal world of light, of heaven on earth, of heaven coming down and elevating and transforming earth existence.

Again, the fact that the historical process is leading up to and will culminate in the advent of such a New World is perhaps one of the most important messages of the Torah for our generation. It is a message that is pregnant with meaning and which begs to be seriously understood and acted upon in a mature and thoughtful manner. Our Tradition is permeated with this message, and our Prayer directed to G-d, filled with yearning and hope, must be not only for the fulfillment of this message, but for the privilege of consciously participating in its realization.

 

volgende››terug naar boven volgende home